Wie erft?

Wie erft?

Wie zijn de erfgenamen?

Wie zijn de erfgenamen als iemand overlijdt die niet bij testament zelf erfgenamen heeft benoemd?

Dat kunnen zijn: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot (of de geregistreerde partner) en de bloedverwanten van de overledene. Deze laatste wordt door de wet “erflater”genoemd. (Aanverwanten zoals zwagers en schoondochters erven dus niet.)

De wet geeft aan, wie van al deze personen in een bepaald geval erfgenaam zijn. Daartoe worden de “mogelijke” erfgenamen verdeeld in vier groepen:

Groep 1. De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot/geregistreerde partner en de kinderen* van erflater;

Groep 2. de ouders, broers* en zusters* van erflater;

Groep 3. de grootouders* van erflater;

Groep 4. de overgrootouders* van erflater.

De wet kijkt eerst of er erfgenamen in groep 1 aanwezig zijn. Zijn die er, dan erven zij. Is dat niet zo, dan pas wordt er gekeken of er erfgenamen zijn die in groep 2 vallen. Ontbreken ook die, dan komt groep 3 aan de beurt en vervolgens groep 4.

Bloedverwanten van erflater in de 7e graad (bijv. het kleinkind van uw achterneef), en volgende graden kunnen niet erven als erfgenaam bij versterf (dwz. zonder bij testament tot erfgenaam te zijn benoemd).

Zijn er geen erfgenamen t/m de 6e graad aanwezig, dan gaat de gehele nalatenschap naar de Staat der Nederlanden.

* De afstammelingen van kinderen (groep 1), van broers en zusters (groep 2), van de grootouders (groep 3) en van de overgrootouders (groep 4), kunnen soms ook erven (zie onder plaatsvervulling).

Hoeveel erft ieder?

Groep 1.

Ieder van de in groep 1 genoemde personen erft een gelijk deel van de nalatenschap. Laat erflater een echtgenote en vijf kinderen na, dan erft ieder van hen dus 1/6e gedeelte van zijn nalatenschap. Ook een ongeboren kind kan erfgenaam zijn. Als erflaters echtgenote ten tijde van zijn overlijden zwanger is, erft zijn dan nog ongeboren kind gewoon mee. (Zie ook de tekst: De wettelijke verdeling.)

Groep 2.

In groep 2 ligt het iets ingewikkelder.

Het uitgangspunt is, dat ook in deze groep ieder van de genoemde personen een gelijk deel erft, met dien verstande dat het erfdeel van een ouder tenminste 1/4e gedeelte van erflaters nalatenschap is.

Voorbeeld: Laat iemand zijn beide ouders en één broer na, dan erft ieder een gelijk deel, dus 1/3e gedeelte:

Voorbeeld: Laat hij zijn ouders en 6 broers na, dan wordt het anders:

 • Ieder van de ouders erft 1/4e gedeelte;
 • Iedere broer erft 1/6e van 2/4e gedeelte, is 1/12e gedeelte.

Nog ingewikkelder wordt het als erflater halfbroers of halfzusters nalaat. De wet bepaalt, dat het erfdeel van een halfbroer of –zuster de helft van het erfdeel van een volle broer/zuster of ouder is.

Voorbeeld: Erflater laat als erfgenamen achter: zijn moeder, een volle broer en een halfbroer. De verhouding van de erfdelen van

moeder : volle broer : halfbroer, is als

2 : 2 : 1

Moeder en volle broer erven ieder 2/5e gedeelte en de halfbroer 1/5e gedeelte.

Groep 3.

De grootouders van erflater erven ieder een gelijk deel.

Groep 4.

De overgrootouders van erflater erven ieder een gelijk deel.

Plaatsvervulling

Het kan zijn, dat een kind van erflater (groep 1) vóór hem is overleden en op zijn/haar beurt kinderen achterliet. Deze kinderen nemen nu tezamen de plaats van hun overleden vader of moeder in; zij erven tezamen het gedeelte dat hun vader/moeder geërfd zou hebben. Ook de achterkleinkinderen van erflater kunnen op deze manier erven.

Voorbeeld: erflater had twee kinderen. Hij laat na:

 • Zijn zoon A:
 • De kinderen van overleden dochter B, te weten C en D;
 • Dochter B had nog een kind, dat al eerder was overleden. Dit kind, E, had op zijn beurt drie kinderen.

Wie erft en hoeveel?

Erflater had twee kinderen: zijn zoon A erft dus de helft van de nalatenschap. Dochter B had drie kinderen: de kleinkinderen C en D erven ieder 1/3e gedeelte van het erfdeel van hun moeder, dus ieder 1/3e van de helft ofwel 1/6e gedeelte. Kleinkind E had drie kinderen: ieder van hen erft 1/3e van 1/6e gedeelte ofwel 1/18e gedeelte van erflaters nalatenschap.

Voorbeeld: Erflater laat bij zijn overlijden als enige bloedverwanten achter:

 • Zijn opa (van vaderszijde), en
 • De twee broers van zijn vader.

Opa erft de helft van de nalatenschap. De twee ooms erven bij plaatsvervulling samen oma’s deel, of ieder 1/4e.

Plaatsvervulling komt niet alleen voor als een bloedverwant is vóóroverleden. Als een zoon bijvoorbeeld zijn vader heeft vermoord kan hij niet van hem erven; zijn kinderen wel, die erven dan bij plaatsvervulling. Ook als een bloedverwant een nalatenschap verwerpt erven diens kinderen bij plaatsvervulling.

Zolang in enige groep bij plaatsvervulling kan worden geërfd komt de volgende groep niet aan bod.

Ongeboren kinderen kunnen ook bij plaatsvervulling erven (in alle groepen).

Gepubliceerd/update op 23 maart 2016

71 reacties
 1. R.J. Groenenberg

  Ik heb een vraag: als je een kind hebt dat overlijdt en schulden achterlaat zijn dan de ouders degenen die die schulden moeten betalen??
  Dank alvast voor de moeite

  Groet, R.J. Groenenberg

  • PF

   Ik ga er even vanuit dat het hier gaat om een meerderjarig kind.
   Mocht het gaan om een studieschuld bij het Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dan is het goed om te weten dat deze bij overlijden wordt kwijt gescholden.
   In het geval van alle andere schulden uit een erfenis van een kind aan een ouder is het raadzaam om de erfenis van een kind beneficiair te aanvaarden (bij beneficiair aanvaarden, wordt de erfenis aanvaardt, tenzij er meer schulden zijn dan bezittingen, dan wordt de erfenis automatisch verworpen). Mocht direct al duidelijk zijn dat er meer schulden zijn dan bezittingen dan kan de erfenis uiteraard direct worden verworpen.

 2. I. Gentenaar

  Als je als kleinkind erft van je oma, omdat je plaatsvervulling bent voor je overleden vader, dan erf je het deel van je vader (in mijn geval gedeeld met mijn zusje). Welk tarief voor erfbelasting moet ik daar dan over betalen? Het tarief van de ouder of van het kleinkind?

  Groeten,
  I. Gentenaar

 3. Zusje

  Als er nog 1 ouder is van de overledene en meerdere broers en zussen maar verder geen partner of kinderen, erft de ouder tenminste 1/4 deel. Mag dat ook meer zijn bijv. 1/2 deel voor de ouder en de rest voor de broers en zussen?

  • PF

   Een ouder erft altijd minimaal 1/4 deel. Indien beide ouders nog leefden ontvangen zij ieder 1/4 deel, tezamen derhalve de helft.
   Is er nog 1 ouder en 1 kind dan ontvangen ieder de helft. Is er nog 1 ouder en 2 kinderen dan ieder een derde.
   Het minimum recht bij 1 ouder speelt derhalve pas bij meer dan 3 kinderen (bij 1 ouder en 3 kinderen krijgt ieder een 1/4 deel). Bij meer kinderen krijgt de ouder 1/4 deel en wordt het restant in gelijke delen verdeeld over de kinderen.

   Het antwoord op je vraag is: Nee, indien er meer wordt toegedeeld aan de ouder is dat een schenking van de kinderen aan de ouder en derhalve schenkingsrecht van toepassing.

 4. Peters

  De in een testament genoemde erfgenaam is kort na het overlijden zelf ook overleden. Er is van deze overleden erfgenaam wel een partner (getrouwd) in leven maar ook kinderen. Wie krijgt nu welk deel binnen dit testament?

  • PF

   De partner van de “overleden erfgenaam” erft de nalatenschap van de “overleden erfgenaam” Deze nalatenschap is dus al inclusief de eerste nalatenschap (van de eerst overledene). De helft van het vermogen is al van de partner, de andere helft betreft de nalatenschap. Deze nalatenschap wordt gelijkelijk verdeeld over de partner en de kinderen, echter is in het huidige erfrecht de erfenis van de kinderen slechts een vordering op de partner. De partner beschikt derhalve na het overlijden over de hele nalatenschap, de kinderen komen pas na het overlijden van deze partner in aanmerking voor het geërfde erfdeel.

 5. Dimi

  Vraag: Mijn oma is overleden. Oma was weduwe. Oma had 2 kinderen, mijn tante nog in leven en mijn vader die overleden is. Mijn ouders hebben 2 kinderen, mijn zus en ik. Mijn ouders waren getrouwd met een contract: langstlevende echtgenoot erft alles.
  Gaat de erfenis die mijn oma achterlaat naar mijn moeder omwille van dit contract of toch naar mijn zus en ikzelf.

  • PF

   De erfenis c.q. nalatenschap gaat voor de helft naar uw tante en voor ieder een kwart naar u en uw zus. Volgens het wettelijk erfrecht zijn u en uw zuster erfgenaam vanwege plaatsvervulling. U en uw zus komen in de plaats van de oorspronkelijke (overleden) erfgenaam.

 6. Jeanette Roosjen

  Als de staat der nederlanden erft en er is een vordering kan je die dan bij hun vorderen. Er zijn geen nabestaanden.

  • PF

   Ja dat kan zeker. Als er geen nabestaanden zijn of als er geen nabestaanden aanspraak maken op de erfenis dan wikkelt de staat de nalatenschap af.

   De afwikkeling wordt afgehandeld door het Rijksvastgoedbedrijf. De nalatenschap wordt door hen afgewikkeld of ten gelde gemaakt en gestort in een consignatiekas. Zie o.a. voor e-mail adres t.b.v. vragen inzake onbeheerde nalatenschappen Vraag over onbeheerde nalatenschappen (e-mail adres).

   Indien de erfenis reeds is opgenomen in een consignatiekas kunt u hier “op naam van de overledene” kijken of er door het Ministerie van Financiën een consignatiekas wordt beheerd en o.a. zoeken naar de hoogte van de geldmiddelen Zoeken in consignatiekas. Tevens kunt u via de link een claim indienen.

 7. Marcel

  Vraag: Mijn schoonvader is overleden en laat een vrouw en 4 kinderen na uit 2 huwelijken. Een 5e kind uit één van die huwelijken is eerder overleden zonder dat hij een partner of kinderen had. Wat gebeurt er met het erfdeel van dit overleden 5e kind? Wordt dit verdeeld over de ‘volle’ broers / zussen van het overleden kind? Gaat dit naar de resterende kinderen? Of ‘bestaat’ dit 5e kind voor de wettelijk verdeling niet? De wettelijke verdeling is van toepassing verklaard in het testament.

  • PF

   Indien de moeder van hem (het 5e kind) nog wel leeft erft zij (de ouder) het wettelijke verplichte minimale portie van een kwart van de nalatenschap.
   De rest van de erfenis zal evenredig verdeeld gaan worden over de broers en zussen.

 8. H.J. de Lange

  Ik heb een volwassen stiefzoon, hij heeft nog een biologische vader en 1 zus.
  Kan hij hen onterven en zoja, hoe?

  • PF

   Zijn vader is samen met zijn zus zijn wettelijke erfgenamen indien hij komt te overlijden zonder wettelijke partner, echtgenote of zonder kinderen.
   Indien hij niet wil dat zij zijn erfgenamen worden dan dient hij ze te onterven via een testament. Het testament dient opgesteld te worden bij een notaris.
   Dit is de enige manier om wettelijke erfgenamen te onterven.

   Bij ouders, broers en zussen is geen sprake van een legitieme portie, zij kunnen na het opstellen van het testament derhalve geen deel van de erfenis meer opeisen.

 9. Renske

  Mijn eerste man is overleden. Ik heb 2 kinderen met hem gekregen.
  Als de ouders van mijn eerste man overlijden, erven zij het kindsdeel van mijn overleden (in dit geval 50% omdat hij een broer had die de andere 50% zal erven). Zij zouden dit pas erven als beide opa en oma niet meer leven aangezien de erfenis op de langstlevende is vastgesteld.

  Nu is het veranderd omdat broer een bedrijf van ouders heeft overgenomen en ik heb vernomen dat de ouders bij de notaris vast hebben laten leggen dat mijn kinderen het kindsdeel van hun vader niet op kunnen eisen als opa en oma komen te overlijden. Dit omdat het anders kan zijn dat broer het bedrijf niet voort kan zetten omdat de helft naar mijn 2 kinderen zou gaan.
  Kan dit?
  Betekent het dan dat mijn kinderen (indirect mijn overleden man) zijn onterft?

  Het is lastig om dit aan te kaarten bij opa en oma aangezien ik hier in principe niets meer mee te maken heb omdat ik wettelijk gezien “niets” meer van ze ben. Ik wil alleen wel opkomen voor de belangen van mijn kinderen.

  • PF

   (Groot)Ouders kunnen één of meerdere kinderen of kleinkinderen onterven en dit moet inderdaad via een testament gebeuren.

   Echter kunnen zij via het onterven c.q. testament niet regelen dat uw (onterfde) kinderen helemaal niets krijgen van de erfenis/nalatenschap.
   Kinderen en kleinkinderen hebben namelijk altijd recht op een legitieme portie. Het legitieme portie is altijd de helft van het gewone erfdeel.
   Een legitieme portie geeft overigens alleen recht op een geldvordering, een onterfd (klein) kind kan geen goederen (inboedel enz.) opeisen.

 10. claessen

  Hallo,

  Wie kan helpen?
  Mijn tante is overleden in 2014 en heeft geen kinderen, is niet getrouwd nog anders.
  Ze heeft wel 2 broers beiden eerder overleden. Een broer had een zoon, mijn vader. Ook hij is helaas overleden, ik leef nog.

  Nu krijg ik stukken van notaris dat ik moet delen met 20 achter neven en nichten die niks met mijn vader van doen hebben. Ik ken er maar twee, maar buiten dat,
  het is toch raar als haar opgesteld testament zegt: “Volgens de wet verdelen”, dan zou de erfenis van mijn tante toch eerst aan haar broer dan de zoon van de broer moeten doorgegeven worden en dan ben ik toch aan de buurt?

  Graag antwoord is haast bij !!!!!

  • Jan de Boer

   De verdeling van de erfenis van uw tante gaat via Groep 2 en dit ligt iets ingewikkelder.

   Er zijn bij de nalatenschap van uw tante 4 erfgenamen. Te weten haar beide ouders en haar twee broers. Van de ouders erven tevens weer de grootouders en via deze weg komen waarschijnlijk uw achter neven en nichten in beeld.

 11. KSO

  Mijn schoonmoeder heeft in haar testament gezet dat haar zus enige erfgenaam is.
  Zij heeft toentertijd gevraagd of wij (mijn man en ik) dat erg vinden, dat vonden wij geen probleem (het is haar geld uiteraard), maar inmiddels hebben wij 2 kinderen gekregen. Mijn zwager, waar mijn schoonmoeder geen contact meer mee heeft, heeft ook twee kinderen.
  Mijn schoonmoeder heeft als “erfgenamen” mijn man, mijn zwager, 2 broers, 1 zus (die nu dus in het testament staat) en een halfbroer, geen partner en geen levende ouders.

  Vraag: Hoe zit het met het legitieme deel van mijn kinderen en die van mijn zwager? Welk deel kunnen zij opeisen?

  • PF

   Uw schoonmoeder heeft twee zoons (uw man en uw zwager), welke de erfgenamen zouden zijn geweest als uw schoonmoeder geen testament had opgesteld. Ik begrijp uit uw verhaal dat beide zonen nog leven.
   Uw kinderen hebben derhalve geen recht op het legitieme portie, aangezien zij (omdat uw man nog leeft) geen plaatsvervanger van uw man zijn.

   Uw man en zwager kunnen echter wel beroep doen op het legitieme portie van de nalatenschap. Zij hebben dan ieder recht op de helft van hun erfdeel, derhalve 1/4 (een kwart deel).

   De zus van uw schoonmoeder ontvangt als enig erfgenaam de gehele erfenis en moet uw man, als hij zijn legitieme portie opeist, een kwart van de erfenis betalen (idem voor uw zwager). Het gaat hier overigens om een kwart van het geld uit de erfenis, uw man heeft geen recht op goederen uit de nalatenschap (of de waarde daarvan).

 12. Broekman

  Beste,

  Mijn moeder is in 2008 overleden. Mijn vader leeft nog. mijn vader heeft twee kinderen uit een eerder huwelijk. Deze kinderen hebben beide een kind (2 kleinkinderen dus). Een van de twee kinderen van mijn vader is overleden.
  Hoe werkt het nu met vererving als mijn vader overlijdt en er is geen testament?
  Heb ik als kind dan recht op het deel van mijn moeder? Of wordt dit verdeeld tussen mij en mijn nog levende halfbroer of hebben de kleinkinderen ook nog recht op een deel van omdat de plaats van de overleden ouder wordt ingenomen?

  Ik verneem graag. Alvast dank voor de reactie

  • PF

   In 2008 heeft u de helft geërfd van de nalatenschap van uw moeder. Van het totale vermogen van uw vader en moeder derhalve een kwart (indien uw ouders waren gehuwd in gemeenschap van goederen). Van het vermogen was de helft van uw vader en de helft van uw moeder. Van het deel van uw moeder erfde u 50% en uw vader 50%. Mogelijk is uw deel vooralsnog bij uw vader terechtgekomen i.v.m. “langstlevend”, maar u heeft hier nu recht op (op een kwart van de nalatenschap van destijds, dus niet van het huidige vermogen, maar van de nalatenschap van destijds).

   Een kwart is derhalve al van u, uw vader heeft dus feitelijk nog 75% (plus uiteraard de mutaties in het vermogen van uw vader tot en met het overlijden van uw vader). Deze 75% (of eigenlijk de 100% van het vermogen van u vader nu) wordt nu gelijkelijk verdeeld over u, uw halfbroer en de kleinkinderen, ieder een derde (bij meerdere kleinkinderen hebben zij gezamenlijk recht op verdeling van een derde).

 13. Petillo D.

  Beste,
  Mijn oom is eerder overleden terwijl mijn tante later. Ze hebben geen kinderen en hebben geen testament gemaakt.
  De neven en nichten komen in aanmerking voor de nalatenschap.
  Het betreft hier slechts de neven en nichten van de laatste overleden tante of hebben recht op de nalatenschap ook neven en nichten van de oom die eerder is overleden?

  • PF

   Aangezien uw tante de volledige nalatenschap van uw oom heeft geërfd, hebben alleen de neven en nichten van uw tante recht op de nalatenschap.

   • mimi

    maar wat als een tante een testament heeft opgemaakt dat alles naar de ene nicht en neef gaat en de andere niks krijgt
    hebben de andere neef en nicht toch recht op een legetime portie of staan ze met lege handen

 14. herb

  hallo mijn vader is onlangs overleden en laat een echtgenote na (niet mijn moeder) en dus samen met mij 3 kinderen,de kinderen zijn alle drie onterft,hoe zit het nu met de verdeling we hebben alledrie aanspraak gemaakt op ons legitieme portie

  • Martin de Boer

   U schrijft in uw vraag helaas niet of uw moeder nog leeft.
   Mocht uw moeder overleden zijn en uw vader als langstlevende echtgenoot van haar hebben geërfd, dan kunt de kinderen hun “wilsrechten inroepen”. Wilsrechten inroepen kan als de langstlevende echtgenoot gaat hertrouwen, maar ook op het moment van het overlijden van de langstlevende ouder. Wilsrechten inroepen houdt in dat kinderen als hun vader of moeder in deze situatie overlijdt, zij op dat moment uitbetaling van hun vordering mogen vragen (of eigendom van goederen, maar dan blijft het vruchtgebruik bij de “stief”ouder).

   Mocht uw moeder nog leven, dan is de nieuwe echtgenote van uw vader in dit geval de “langstlevende partner”. Jullie krijgen een vordering op haar, maar niet meer dan een vordering. De goederen kunnen wel opgeëist worden, maar het vruchtgebruik daarvan blijft bij haar.

 15. roelof grit

  ik heb een vraag als ik zelf over lijd en mijn ouders leven en gescheiden van elkaar krijgt mijn zus dan de erfenis

 16. F.Evers

  Alleenstaande vrouw, man is overleden, met testament waarin zwager genoemd staat. Echter de zwager is zwaar ziek en terminaal. Wat als hij komt te overlijden. Hij heeft 3 kinderen.

 17. Bertus

  Beste
  Mijn vader is onlangs overleden. Mijn zuster is al eerder overleden, hierdoor erven haar 2 kinderen.Om emotionele redenen zie ik af van de erfenis, ik zou liever zien dat mijn gedeelte van de erfenis naar mijn (2)kinderen zou gaan, zodat dan eigenlijk de erfenis onder de kleinkinderen word verdeeld. Er is geen testament, maar vader vond het wel goed. Is dit mogelijk?

  • M.

   Nee, dat is helaas niet mogelijk. Wat u wilt komt feitelijk neer op een schenking aan uw kinderen en is derhalve belast met schenkbelasting (nadat u al erfbelasting heeft betaald).

 18. Evert Dekker

  Beste,
  Ik heb 3 kinderen, een ervan heeft wel een geregistreerd partner maar geen kinderen. Mocht zij vóór ons overlijden, en kom ik uiteindelijk te overlijden, is er dan plaatsvervulling door haar partner d.w.z. krijgt hij toch een deel van onze nalatenschap?

 19. Jan

  Beste medewerkers,
  Mijn volle neef is in een verpleegtehuis overleden. Voor hem overleed zijn vrouw ook daar. Voor beiden naar het verpleegtehuis gingen, heeft een neef van haar het huis verkocht. Het echtpaar had geen kinderen.
  Deze neef van de vrouw heeft alles geregeld en ons niet in kennis gesteld. Er was een testament.
  Het geeft een vreemd gevoel dat het zo is verlopen en dat wij, de familie van hem, niet in kennis zijn gesteld door de regelende persoon (die geen familie is van ons) . De overleden neef woont ver weg en de man die alles regelde woont in hetzelfde dorp. Is hier wettelijk iets mis gegaan? Of is deze situatie mogelijk omdat dit per testament zo is geregeld?

  • Stefan de Swart

   Uit uw verhaal komt niet duidelijk naar voren of hij wel of niet de erfgenaam is en of u dat bent?
   Indien de neef in het testament is benoemd tot executeur dan heeft hij de wettelijke verplichting om een boedelbeschrijving op te maken. Hij is dan verplicht om inlichtingen over de uitoefening van zijn taak aan de erfgenamen te verschaffen.

 20. dick

  erft de ex-echtgenoot van een overleden kind

 21. Francisca

  Hallo, een vraagje betreft erfgename

  Twee zussen
  zus 1 niet getrouwd geen kinderen
  zus 2 weduwe met 2 zoons

  Ouders niet meer in leven, wel kinderen van broer van vader. Verre nicht/neef.

  Zus 1 is overleden. Erfgename wordt zus 2. Zijn de zoons van haar, zus 2, dan ook erfgename, want dat zouden dan neven zijn van overledene. Of gaat het geheel naar zus 2 en praten we dan over kindsdeel voor 2 zonen?
  In het 1e geval wordt het dan ook in drieën gedeeld?

  Nu zijn de ouders van de zussen niet meer in leven. Er zijn wel neefje en nichtje en dat is van de broer van vaderskant en daar kinderen van. Spelen die ook een rol in deze erfenis of heeft zus 2 en haar zoons als enige recht? Ik kwam er niet uit…..alvast hartelijk dank!

 22. C.J.

  Geachte M,

  Ik heb de volgende vraag.

  In 2012 is mijn oom overleden. Die heeft mij zijn erfgenaam gemaakt in zijn testament. Omdat hij geen partner of kinderen had.

  Nu is er het volgende. Mijn oma heeft een testament en daar staat hij nog steeds in. De erfenis staat dus op drie personen. Mijn moeder, mijn overleden oom en mijn tante. Neem ik nu volgens zijn testament zijn plaats in? In het teken van plaatsvervulling?

  Ik hoor het graag.

  Met vriendelijke groeten, C.J.

  • M.

   Na het overlijden van uw oom vervalt als het ware zijn testament.
   De wettelijke plaatsvervulling is vervolgens van toepassing en niet “het feit dat u de erfgenaam van uw oom was”.

 23. Toin Smeulders

  Hallo,

  Mijn tante is alleen. Heeft geen partner en geen ouders meer. Zij had een broer en een zus. De broer had 3 kinderen en de zus 4 kinderen. Nu heeft zij een testament gemaakt met een verdeling van 3/7 voor de broer en 4/7 voor de zus. De broer en zus zijn inmiddels overleden dus dan gaat 1/7 naar iedere neef/nicht. Wat nu als er een neef van de broer (1 van de 3) overlijdt die naast zijn broer en zus geen relaties heeft. Krijgt dan ieder 1/6 of wordt de verdeling 1/7 voor de 4 van de zus en 1/2 van 3/7 voor de broer en de zus van de overleden neef?
  Alvast dank voor uw reactie.

 24. A. Heiden

  Beste redactie,
  Hoe werkt plaatsvervulling?
  Mijn tante heeft een testament opgemaakt waarin mijn moeder als enige erfgenaam is benoemd. Mijn tante is ongehuwd en heeft twee broers ( mijn ooms) maar ze worden niet als erfgenamen in het testament vermeld. Mijn tante wilde niet dat deze broers haar erfgenamen zouden worden. Mijn tante heeft aangegeven dat ik als plaatsvervulling van mijn moeder in haar (tante’s) testament ben opgenomen. Ik heb ook een broer maar mijn tante heeft hem niet genoemd en laten opnemen in haar testament (als evt. plaatsvervulling van mijn moeder).
  Wat gebeurt er als mijn moeder overlijdt voordat mijn tante overlijdt en hoe werkt dan de plaatsvervulling.

  • Stefan de Swart

   U bent als plaatsvervulling van uw moeder in uw tantes testament opgenomen. Mocht uw moeder eerder overlijden dan uw tante dan ontvangt u de erfenis van uw tante.

   Indien echter de plaatsvervulling niet plaatsvindt, omdat uw tante eerst overlijdt en uw moeder derhalve erfgenaam is, dan erft uw moeder alles. Op dat moment vervalt uw plaatsvervulling in het testament van uw tante.
   Komt vervolgens uw moeder te overlijden dan erven u en uw broer ieder de helft.

   Mocht uw moeder dat niet willen of het geld “willen doorgeven in de geest van uw tantes wensen” dan dient zij d.m.v. een testament u te benoemen voor dat deel van haar erfenis.
   Afhankelijk van de totale grootte van de erfenis kan uw broer altijd zijn legitieme portie opeisen (de helft van zijn kindsdeel). Mocht uw moeder naast de gelden van uw tante derhalve verder geen vermogen hebben dan kan uw broer 25% opeisen (als zij een testament opmaakt, anders heeft hij gewoon recht op 50%).

 25. Aagje

  Beste,

  Mijn moeder heeft 3 niet erkende kinderen. Ik ben de oudste. Ik heb nog 1 zusje en 1 broertje zij zijn van dezelfde vader. Ik ben van een andere vader. Mijn zusje en broertje hebben allebei geen kinderen. Wij dragen alledrie de achternaam van onze moeder. Hoe wordt de erfverdeling naar mij toe als er iets mijn broertje of zusje zal gebeuren. We beschouwen ons als volle broers en zussen. Op geboorte akten van ons alledrie de kinderen staat alleen de naam van onze moeder, en bij de vader staat onbekend. (Dus eigenlijk staat nergens op papier dat wij half broer en zusjes zijn van elkaar zijn).

  Graag verneem ik uw reactie.
  Bvd.

  • Stefan de Swart

   Nu uw vader en de vader van uw broertje en zusje onbekend zijn gelden de normale erf regels.

   Mocht u broertje of zusje overlijden, dan erft u ieder (u, uw moeder en uw broertje of zusje) een derde deel.

 26. d.norbert

  Mijn partner heeft 1 kind uit een vorige relatie. Ik heb 2 kinderen uit een huwelijk.
  Op dit moment ga ik ervan uit dat mijn kinderen erven als ik zou overlijden en het kind van mij partner als hij zou overlijden. Om te voorkomen dat mijn partner of ik problemen krijgen met een van de kinderen als een van ons zou overlijden, denken wij erover om een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Maar hoe zit dan de verdeling als een van ons zou overlijden?

 27. jan

  Hallo, mijn moeder is overleden, zij heeft geen testament gemaakt. Ik en mijn zus zijn de enigste erven. Mijn zus heeft nooit iets te doen gehad met onze moeder. Ik heb de erfenis gekregen van de notaris, ben ik verplicht haar de helft toch te geven ? of is een klein aandeel daarvan gerecht ?

  • Wilfred Janssen

   Vreemd dat de notaris u de gehele erfenis heeft gegeven. Als uw moeder geen testament heeft opgesteld heeft uw zus (ook zal hadden uw moeder en zij geen contact) gewoon recht op de helft van de erfenis.
   Hoe c.q. op welke wijze heeft de notaris u dan de erfenis toegekend (of heeft hij aangegeven dat u het mag regelen, wat natuurlijk heel iets anders betekend)?
   Het antwoord op uw vraag is dat u uw zus de helft dient te geven.

 28. E.H. Van Smaalen

  Wanneer een echtpaar geen kinderen heeft, en deze komen beiden na elkaar te overlijden, wie erft er dan wanneer er ook geen broers of zusters meer zijn?
  Gaat het bv. naar de neven en nichten van de langstlevende?

 29. Marja Bomhoff

  Beste,

  Sinds 2003 ben ik gehuwd met een man die twee (volwassen) kinderen heeft uit zijn eerdere huwelijk. Zelf heb ik geen kinderen.
  We willen graag dat de kinderen van mijn man erfgenaam zijn.
  Ik heb begrepen dat als ik eerder overlijdt, dit automatisch zo gaat.??
  Als mijn man eerder overlijdt, zou dat niet zo zijn?
  Als dat zo is, hoe regelen we dit dan op de meest eenvoudige manier?

 30. B. de Zwart

  Mijn zus is vorig jaar kinderloos overleden. Ze had geen kinderen. Haar vorige echtgenoot was al overleden en had kinderen uit een eerder huwelijk. Ze had voor ze overleed een partner zonder samenlevingscontract. Mijn zus had afasie. Onder invloed van haar laatste partner heeft ze haar testament gewijzigd. Haar partner is ook overleden. Door navraag bij de notaris kwam ik er achter dat ik niet in het testament werd genoemd. Alles ging naar de nabestaanden van die partner. Ik was haar enige bloedverwant. Ik heb toch het gevoel dat er iets niet klopt.

 31. Gerrit van ginkel

  Vraagje
  mijn beide ouders zijn overleden zij hadden 3 kinderen waarvan al 2 kinderen zijn overleden.
  Hóe is dan de verdeling.
  De 2 overledenen hadden ieder 2 kinderen.
  Komen deze nu in aanmerking voor een deel van de erfenis?

 32. Babette

  ik ben gescheiden en heb 1 dochter van 18. ik heb nog 2 broers en een moeder. het is mij niet duidelijk wie nu wat erft. en als ik wil dat alles naar mijn dochter gaat moet ik dat dan laten vastleggen bij een notaris?

 33. jannie de jong

  Man: 2 ouders , broer & zus, Vrouw geen ouders, 4 zussen & 4 broers. Getrouwd in gemeenschap van goederen. Als het hele gezin komt te verongelukken, wie erft dan?

 34. Joris

  Beste heer/mevrouw

  ik ben een alleenstaande zonder kinderen, mijn ouders zijn beide overleden. nu wil ik een testament op laten stellen. ik heb 1 zus maar deze wil ik onterven, en andere mensen aanstellen als erfgenamen. wanneer in het testament staat dat ik mijn zus onterf krijg zij dan ook geen wettelijk deel?

 35. Corrie

  Graag zou ik het verdeel percentage willen weten in een nalatenschap .
  Vader is overleden moeder blijft achter heeft nog 1 in leven zijnde zoon en 1 zoon is overleden maar deze heeft 3 kinderen die in de plaats van vader erven .
  Hoe moeten we dit als percentages vermelden in de aangifte erfbelasting .

  Graag zou ik dit willen weten om de aangifte in te vullen

 36. Henk

  Geachte, drie maanden na het overlijden van mijn echtgenote is haar moeder( weduwe) overleden. Moeder heeft nog een zoon in leven. Ik heb nog twee kinderen van mijn overleden echtgenote. Wie erft ?

 37. Noel

  Ik woon nog thuis,en geen broers of zussen,wel nog beide ouders, wie erft er?

 38. Wim

  Vraag:
  Mijn neef is overleden. Hij was alleenstaand, ongehuwd, nimmer gehuwd geweest en heeft ook geen samenlevingscontract gehad. Hij heeft geen kinderen. Zijn beide ouders en grootouders zijn overleden en hij heeft geen broers of zusters. De oudste broer van zijn vader, zijn grootouders hadden twee kinderen, trouwde met de oudste zuster van zijn moeder. Zij kwam uit een gezin van zeven kinderen. Van dit gezin is alleen de tante, dus een zuster van zijn moeder nog in leven. De broers en zusters van zijn moeder hadden allen kinderen en de kinderen van de broer van zijn vader zijn dezelfde die ook in de verdeling van moederskant zitten. Hoe zit het met het plaatsvervullen en hoe dient in dit geval de verdeling (in percentages) plaats te vinden.

 39. I

  Vraag: Anderhalf jaar geleden overleed mijn schoonmoeder, in gemeenschap van goederen getrouwd. 2 Weken terug is mijn schoonvader. Er is geen testament. Zij hadden 2 kinderen, een dochter en een zoon (mijn man). De dochter is 5 jaar geleden overleden. Zij heeft 1 kind, een dochter en deze dochter heeft weer 2 kinderen. Hoe is de verdeling van de erfenis in procenten en bedragen? Stel er is 10.000 aan geld te verdelen.

 40. bianca

  Hallo
  Mijn moeder is hertrouwd.
  Nu is mijn moeder en haar tweede man er niet meer.
  Maar de tweede man zijn moeder(oma) is overleden.
  Ik heb ook nog een zusje die de achternaam van de tweede man heeft genomen.
  En ik heb mijn eigen meisjesnaam(achternaam) gehouden.
  Wie kan mij vertellen of ik dan ook ergens recht op heb.
  Want ben wel de oudste dochter van me moeder.
  Ik weet dat mijn oma (van mijn tweede papa) een koopwoning heeft.
  Na mijn mening moet er dan iets bij een notaris zijn.
  Kan dit kloppen.

 41. Thea de Boer

  Beste….
  Als mijn ongetrouwde zus (zonder partner noch kinderen) overlijdt ben ik de enige erfgenaam (aldus in haar testament). stel ik overlijd eerder dan mijn zus, erven mijn 2 kinderen dan?

  Graag antwoord.

 42. Bart

  Hallo, ik heb een tante die was getrouwd met de broer van mijn moeder. Zij hebben geen kinderen en mijn oom is overleden. Alles is nagelaten aan de langstlevende, dus nu aan mijn tante. Als zij komt te overlijden, hoe gaat de verdeling dan? Haar man had 1 zus, mijn moeder, en die heeft 2 kinderen, mijn zus en ik. Mijn tante heeft zelf 2 zussen en een broer, en die hebben in totaal 6 kinderen. Kunnen mijn zus en ik dan nog aanspraken maken op een deel van de erfenis?

 43. Jolanda Poelman

  Ik heb 4 kinderen, mijn broer 2. Mijn moeder, weduwe, wilt na haar overlijden ieder kleinkïnd hetzelfde bedrag nalaten. Wordt de nalatenschap verdeeld tussen mijn broer en mij en geven wij dan van ons eigen deel ieder kleinkind dat bedrag of krijgen eerst alle kleinkinderen hetzelfde bedrag en wordt het overblijvende deel verdeeld tussen mijn broer en mij?

 44. jobdeb

  Mijn vader is onlangs overleden. Ik heb 1 zuster. Onze vader was hertrouwd en had 2 kinderen uit het nieuwe huwelijk. Hoe wordt de erfenis verdeeld onder (nieuwe) vrouw en de vier kinderen (half broers/zusters)?

 45. Ineke Meijboom

  Waarom kan je een kind niet helemaal onterven?? Aangezien ik als het ware bestolen ben door dit volwassen kind, en ik dit kind al 10 jaar niet meer gezien heb, zou ik niet willen dat zij van mij geld zou kunnen erven, ook niet een beetje. Hoe kan ik dit voorkomen??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.