Testamenten

testamenten

Wie kunnen testamenten maken?

 • Handelingsbekwamen;
 • Minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt;
 • Zij die – anders dan wegens geestelijke stoornis – onder curatele zijn gesteld. Wie wegens geestelijke stoornis onder curatele is gesteld kan een testament maken als de kantonrechter daarvoor toestemming heeft gegeven.

Hoe kun je een testament maken?

Samen een testament maken, m.a.w. samen één akte ondertekenen waarin de wilsbeschikkingen van twee (of meer) personen worden opgenomen is niet mogelijk. Ieder maakt zijn eigen testament. Een testament is hoogst persoonlijk. Daarom kunt u nooit samen een testament maken; u kunt uw testament ook niet door een gevolmachtigde namens u laten tekenen. Alleen u bepaalt wat u erin regelt; daarvoor heeft u niemands goedkeuring nodig.

Welke testamentvormen zijn er?

 1. De notariële akte. De notaris neemt de wensen van de testateur op in een notariële akte, die door de testateur en de notaris wordt ondertekend. Iemand die niet kan lezen (een blinde of een analfabeet) kan alleen dit type testament maken. Dat geldt ook voor iemand die de akte niet kan ondertekenen door bijvoorbeeld verlamming van de armen. De notaris maakt in de akte dan melding van de verklaring van de testateur dat hij niet kan ondertekenen en van de reden daarvan.
 2. De onderhandse, door de testateur getekende, akte die bij een notaris in bewaring wordt gegeven. Is dit onderhandse testament niet eigenhandig door de testateur geschreven en bestaat het uit meer dan één bladzijde, dan moet iedere bladzijde genummerd en door de testateur ondertekend zijn. De notaris maakt een akte van bewaargeving op die wordt ondertekend door de testateur en de notaris.
 3. Het codicil. Het codicil is een stuk dat door de testateur met de hand is geschreven, gedagtekend en ondertekend.

In geval van nood (oorlog, rampen) als het normale verkeer met een notaris niet mogelijk is, kan men zijn testament ten overstaan van bijvoorbeeld, de burgemeester, een advocaat of een kandidaat-notaris maken. Daarbij moeten dan twee getuigen aanwezig zijn die de akte met de testateur en (bijv.) de burgemeester moeten tekenen.

Ook kan men dan een onderhands testament maken en dat in tegenwoordigheid van twee getuigen in bewaring geven aan (bijv.) de burgemeester. Deze noodtestamenten moeten wel zo spoedig mogelijk vervangen worden door een “normaal” testament.

Wat kan in een testament geregeld worden?

In een codicil kan men:

 • Legaten maken van kleren, lijfstoebehoren, bepaalde sieraden, bepaalde inboedelgoederen en bepaalde boeken (deze moeten stuk voor stuk genoemd worden);
 • De bepaling opnemen dat bedoelde goederen niet in een gemeenschap van goederen zullen vallen;
 • Aanwijzingen geven voor de begrafenis of crematie.

In een codicil kan men geen erfgenamen benoemen of geldbedragen of effecten legateren.

In een in een notariële akte opgenomen testament of in een onderhands testament dat bij de notaris in bewaring wordt gegeven, kan men veel meer regelen dan in een codicil.

Hierin kan men bovendien:

 • Erfgenamen benoemen: een erfgenaam verkrijgt de gehele nalatenschap of bijvoorbeeld een/derde of een/vierde gedeelte ervan;
 • Legaten maken van andere zaken dan hierboven bij codicil genoemd. Een legaat houdt in, dat men iemand het recht geeft de afgifte van de gelegateerde goederen/gelden te vorderen. Men kan iemand ook het vruchtgebruik van (een gedeelte van) de nalatenschap legateren;
 • Aan erfgenamen of legatarissen een last opleggen (bijvoorbeeld, de last om voortaan voor de huisdieren te zorgen), of een voorwaarde verbinden aan de making;
 • Een of meer executeurs benoemen, (die in het algemeen tot taak hebben de goederen der nalatenschap te beheren en de schulden te betalen);
 • Een bewind instellen over een of meer goederen, en daarbij een of meer bewindvoerders benoemen, die belast zijn met het beheer van de betreffende goederen. In het testament kunnen de bevoegdheden van bewindvoerders worden uitgebreid of beperkt;
 • Een voogd benoemen over zijn minderjarige kinderen.

Alleen in een testament, opgenomen in een notariële akte kan een stichting worden opgericht.

Hoe wordt een testament herroepen?

Een testament kan te allen tijde worden gewijzigd of herroepen. Een codicil dat niet meer aan uw wensen voldoet kunt u het beste gewoon verscheuren; desgewenst kunt u een nieuw codicil schrijven, dateren en ondertekenen. Een testament dat is opgenomen in een notariële akte, kan men bij notariële akte herroepen.

Een onderhands testament dat bij een notaris in bewaring is gegeven, kan men van deze terugvorderen, mits men ter verantwoording van de notaris van de teruggave doet blijken bij een ten overstaan van die notaris te verlijden akte. Door de teruggave wordt het onderhandse testament herroepen.

Wie kunnen geen voordeel hebben van de beschikkingen in een testament?

In beginsel kunnen alle personen die bestaan bij het openvallen van een nalatenschap voordeel hebben uit het door de overledene (=erflater) gemaakte testament. Er zijn echter uitzonderingen. Zo kan iemand die “onwaardig” is, omdat hij bijvoorbeeld is veroordeeld voor de moord op erflater, niets uit diens nalatenschap verkrijgen. De wet noemt nog een aantal personen die geen voordeel kunnen trekken uit testamenten.

 1. Wie onder voogdij staat kan geen beschikking maken ten voordele van degene, die bij het maken van de beschikking zijn voogd is. Is die voogd een bloedverwant in de opgaande lijn, dan kan het wel.
 2. Minderjarigen kunnen geen beschikking maken ten voordele van hun leermeesters met wie zij tezamen wonen.
 3. Artsen, verplegers e.d. en geestelijken, die iemand gedurende de ziekte waaraan hij is overleden hebben bijgestaan, kunnen geen voordeel trekken uit het testament van de patiënt, dat deze gedurende de behandeling/bijstand te hunnen behoeve heeft gemaakt. Wie een verzorgingshuis/verpleeghuis voor bejaarden of geestelijk gestoorden exploiteert, daarin leiding geeft of daarin werkt, kan geen voordeel trekken uit de beschikkingen die de bewoner gedurende zijn verblijf te zijnen behoeve heeft gemaakt.
 4. De notaris die het testament/de akte van bewaargeving van het onderhandse testament heeft verleden en de eventuele getuigen kunnen niet bij dat testament worden bevoordeeld.

Op 3 en 4 bestaan bepaalde uitzonderingen. Kan een legaat aan een van deze personen gezien worden als een redelijke betaling voor bewezen diensten, dan is de beschikking geldig.

Gepubliceerd/update op 2 februari 2015

2 reacties
 1. In 't Veld

  ik wil nog niet direct overgaan tot het maken van een testament cq akte omdat ik nog niet geheel zeker ben hoe ik het precies wil toch wil ik het eea voorlopig op papier hebben en de vraag is of een met de handgeschreven tekst, wat er moet uitzien als een testament, rechtsgeldig is

  dank u wel,

  • PF

   Zonder notaris kunt u alleen een codicil opstellen, dit kan handgeschreven, een voorbeeld vind u hier: voorbeeld codicil
   In een codicil kunt u echter alleen legaten maken van bepaalde goederen en zaken regelen betreffende uitsluiting en uw wensen rond uw begrafenis.
   U kunt wel een onderhands (handgeschreven) testament opstellen, maar deze is alleen rechtsgeldig als u deze bij een notaris in bewaring geeft, de notaris maakt dan een akte van bewaargeving op. Zie voor een uitgebreidere toelichting bovenstaand artikel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.