Schenken & erven

Wie erft er volgens de wettelijke verdeling van een nalatenschap en hoeveel erfbelasting is er verschuldigd, zie de tarieven en vrijstellingen. Verder kunt u in de rubriek “Schenken & erven” meer lezen over het opstellen van een volmacht, een levenstestament of een testament en wat daar allemaal in kan worden geregeld.
Daarnaast de verschillende mogelijkheden en (fiscale) voordelen van eenmalig of periodiek schenken.

Testamenten

Wie kan een testament maken en hoe kun je een testament opstellen? Wat kan er allemaal in een testament geregeld worden en hoe wordt een testament herroepen?

Voorbeeld codicil

Voorbeeld codicil

U kunt in een codicil o.a. opnemen welke legaten u nalaat en aan wie, uitsluiting koude kant, en bijvoorbeeld wensen m.b.t. uw begrafenis of crematie.

Rechten langstlevende partner

Langstlevende echtgenoot

De erfrechtelijke positie van de langstlevende, niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot c.q. geregistreerde partner is verder verbeterd.