Partnerschaps voorwaarden

Partnerschapsvoorwaarden

Het aangaan van partnerschapsvoorwaarden

Door het tekenen van partnerschapsvoorwaarden – vóór het aangaan van een geregistreerd partnerschap – wordt voorkomen dat tussen de partners de wettelijke algehele gemeenschap van goederen ontstaat. Tijdens het partnerschap kan men alsnog partnerschapsvoorwaarden aangaan, doch dat kan een zeer dure aangelegenheid worden omdat dan ook de inmiddels ontstane gemeenschap van goederen moet worden verdeeld. Het uitgangspunt bij partnerschapsvoorwaarden is, dat ieder van de partners houdt wat hij heeft en wat hij nog krijgt; de schulden van de één zijn niet verhaalbaar op het vermogen van de ander. Partnerschapsvoorwaarden worden aangegaan bij notariële akte.

Er zijn verschillende soorten partnerschapsvoorwaarden

  • De zgn. “koude uitsluiting”.

Deze houdt in, dat er een scheiding van vermogens is en dat er geen enkele verrekening (van overgespaard inkomen bijvoorbeeld) plaatsvindt;

  • De meeste partnerschapsvoorwaarden houden een scheiding van vermogens in, doch met de verplichting:
  1. Eenmaal per jaar het overgespaarde inkomen te verdelen, (periodiek verrekenbeding), en/of
  2. Bij het einde van het partnerschap een verrekening toe te passen (finaal verrekenbeding).

Er wordt vaak voor gekozen om bij het einde van het partnerschap door overlijden, af te rekenen alsof er tussen de partners algehele gemeenschap van goederen heeft bestaan. Jongere mensen kiezen doorgaans voor partnerschapsvoorwaarden met een verrekenbeding.

  • Men kan een beperkte gemeenschap van goederen overeenkomen (bijv. gemeenschap van inboedel), al dan niet met een verrekenbeding. De redenen om partnerschapsvoorwaarden aan te gaan zijn uiteenlopend: Als ouderen een geregistreerd partnerschap aangaan kan de “koude uitsluiting” een geschikte vorm zijn. Zij zullen hiervoor kiezen, als zij niet willen dat hun vermogen uiteindelijk bij de kinderen van de partner terecht komt. In combinatie met een testament kan men bereiken dat het vermogen in de eigen familie blijft.
  • Ook wie een eigen bedrijf heeft of een riskant beroep uitoefent, zal vaak voor partnerschapsvoorwaarden kiezen. Door de scheiding van de vermogens kunnen de schuldeisers van de ene partner zich niet verhalen op het vermogen van de ander. De partnerschapsvoorwaarden kunnen de partner-ondernemer ook bescherming bieden bij ontbinding van het partnerschap (uit elkaar gaan), als het bedrijf inmiddels flink is gegroeid. Zou er tussen de partners algehele gemeenschap van goederen bestaan, dan zou immers het halve gemeenschapsvermogen aan de andere partner moeten worden uitgekeerd, waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar zou kunnen komen. In dit geval is het uiteraard van belang dat er in de partnerschapsvoorwaarden niet is overeengekomen dat er “bij het einde van het partnerschap wordt afgerekend alsof er algehele gemeenschap van goederen heeft bestaan”, (dus zonder toevoeging van de woorden “door overlijden”).
  • Men wil (ook als niet-ondernemer) niet het risico lopen dat bij ontbinding van het partnerschap (uit elkaar gaan) een gedeelte van zijn vermogen met de ex-partner verdwijnt. Men kan natuurlijk wel een (periodieke) verrekening van overgespaard inkomen overeenkomen.
  • Bij tweede, of volgend partnerschap. Als een vermogend persoon (zonder kinderen) een partnerschap aangaat met een onvermogend persoon (met kinderen) zou, in geval van algehele gemeenschap van goederen, bij het overlijden van de niet-vermogende partner, de vermogende partner een groot deel van zijn bezit kwijt zijn.
  • Men wil niet dat de ene partner meebetaalt aan de aflossing van een (bijv. studie-)schuld van de ander.

In de akte van partnerschapsvoorwaarden kunnen onder meer aan de orde komen:

De aanbrengsten

Doorgaans vermelden de partnerschapsvoorwaarden dat ieder van de partners roerende zaken aanbrengt, die worden omschreven op een aan de akte te hechten lijst. Hiermee kunnen de partners tegenover derden (en elkaar) bewijzen tot welk privévermogen bedoelde zaken behoren. Voor wat betreft zaken die men tijdens het partnerschap verkrijgt: bewaar zoveel mogelijk bewijsstukken waaruit blijkt wie van de partners eigenaar is (dagafschriften van de privérekening waarvan de betaling is afgeschreven, en op naam gestelde aankoopnota’s). De partnerschapsvoorwaarden geven ook dikwijls aan van wie de roerende zaken, waarvan bij het einde van het partnerschap niet blijkt aan wie ze toebehoren, geacht worden te zijn.

De kosten van de huishouding, en de kosten van de opvoeding/het onderhoud van de kinderen.

De partnerschapsvoorwaarden geven aan welke kosten hieronder vallen, en in welke verhouding zij door de partners gedragen worden.

Premies voor een levensverzekering/overlijdensrisicoverzekering

Uitdrukkelijk wordt bepaald dat zij niet vallen onder het begrip “kosten van de huishouding” of andere gemeenschappelijke kosten. Deze premies dienen te worden betaald en gedragen door de niet-verzekerde, en mogen niet indirect (bijv. via een verrekenbeding) ten laste van de overleden partner komen.

Indien zou blijken dat voor een verkrijging krachtens een dergelijke verzekering iets is onttrokken aan het vermogen van de verzekerde (=de overledene) dan valt de uitkering onder de heffing van erfbelasting.

Verrekenbeding van inkomen of vermogen

Het voordeel van een periodiek verrekenbeding is, dat indien een van de partners geen betaalde arbeid verricht, deze toch over eigen geld beschikt. Het voordeel van een finaal verrekenbeding kan zijn, dat tijdens het partnerschap geen gelden aan de onderneming van een partner behoeven te worden onttrokken ter uitbetaling aan de andere partner. En nadeel van een finaal verrekenbeding is de mogelijkheid van faillissement. Een combinatie van periodiek/finaal verrekenbeding is mogelijk.

Ouderdomspensioen

Er kan in de partnerschapsvoorwaarden worden afgeweken van de regeling van de verevening van ouderdomspensioen, die de Wet Verevening pensioenrechten geeft.

Partnerschapsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd of opgeheven; dit geschiedt bij akte van partnerschapsvoorwaarden. Toestemming van de Rechtbank is vereist.

Partnerschapsvoorwaarden worden nogal eens opgeheven door oudere paren, als de reden waarom ze destijds waren aangegaan, is weggevallen en men dan de wens heeft economische gelijkheid van de partners te creëren, of om fiscale redenen.

Gepubliceerd/update op 4 februari 2015

Schrijf als eerste een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.